Nyitvatartás: H 12-16 | K-P 10-18 | Szo 10-14 ☕🐕 🚴‍♂️

Instagram Játék Általános Pályázati szabályzat

Instagram Játék Általános Pályázati szabályzat

Home / Instagram Játék Általános Pályázati szabályzat

Nyereményjáték szabályok, részvételi feltételek

Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetünk! Kérünk, hogy játék előtt alaposan tanulmányozd át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kívánunk!

 

InnoConcept Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Innoconcept Kft. (1031 Budapest, Bogdáni út 1.) által létrehozott hivatalos üzleti Instagram oldal (https://www.instagram.com/innoconceptdesign) alatt elérhető Nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék), az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Játékok szervezője az Innoconcept Kft. (a továbbiakban: Szervező).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
 a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. Illetve a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesz részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeit megtévesztő magatartással megnövelje, ezzel megfosztja a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

 1. A Játék leírása

A Játékok a Szervező hivatalos Instagram oldalán megjelenített bejegyzésekben találhatók, és itt olvashatók a Játékok leírásai, tekinthetők meg az azokhoz kapcsoló anyagok, és itt lehet jelentkezni a Játékokra, valamint a megfejtéseket megadni.

 

 1. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 

 1. Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 • a Játék során feltett valamennyi tudásalapú kérdésre történő helyes válaszadás, vagy a Játék feltételeinek mindenben megfelelő teljesítése,
 • a Játék során meghatározott feltételek teljesítése,
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása,
 • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

 

 1. Nyeremény

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák.

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A nyeremények másra át nem ruházhatók. A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át pénzre.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A Szervező a Játékban felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

 

 1. Sorsolás

A sorsolás az adott Játékban megadott időpontban történik.

Azon Játékosok, akik az adott Játékban részt vettek és az abban felsorolt feltételeknek és jelen Szabályzatnak maradéktalanul megfelelnek, részt vesznek a nyereménysorsoláson. A sorsolás minden esetben egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

 

 1. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Szervező az InnoConcept hivatalos Instagram oldalán a sorsolás napján a Játék bejegyzés alatti komment válaszban teszi közzé, és üzenetben értesíti őket a sorsolást követő 1 munkanapon belül.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím és telefonszám megadása a Szervező részére privát üzenetben. Kérjük, hogy ezen adataikat nyilvános bejegyzésben ne írják meg!

 

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesíti a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi átadása vagy kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Szervező a nyereményt egy alkalommal postázza. A nyeremény minden esetben személyesen is átvehető a 1033 Budapest, Bogdáni út 1. szám alatt az InnoConcept bemutatótermében.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére,

–  ha nem múlt el 18 éves;

– ha a Szervező megkeresésére 5 munkanapon belül nem válaszol; – ha nem lehet felvenni a nyertessel Instagram üzenet formájában a kapcsolatot;

– ha egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja vagy próbálta;

– ha jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

A Szervező nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 14 napon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.

 

 1. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket az Innoconcept Kft.  Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: https://innoconcept.hu/hu/adatkezeles)

 

9.1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: Innoconcept Kft.

Cím: 1033 Budapest, Bogdáni út 1.

Levélcím: 1033 Budapest, Bogdáni út 1.

E-mail: hello@innoconcept.hu

Web: www.innoconcept.hu

Telefon: + 36 70 904-8833

Adószám: 25959846241

Cégjegyzékszám: 01-09-298625

Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

9.2. Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

 

9.3. Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

Kezelt adat Időtartam
A játékban résztvevő Játékos Instagram névazonosítója A Játék időtartama és azt követő 6 hónap
A nyertes nevének nyilvánosságra hozatala a https://www.instagram.com/innoconceptdesign/ oldalon a sorsolást követő 30 nap
A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, telefonszám, szükség esetén adószám / adóazonosító jel) 8 év

 

9.4. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei

a) A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.

b) Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz, illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.

c) A Szervező a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a DPD Hungária Kft. (1134 Budapest, Váci út 33., A épület II. emelet) részére átadja.

 

 

 1. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért az Innoconcept Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) az Innoconcept Kft-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

Az Innoconcept Kft. a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

Az Innoconcept Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, az Innoconcept Kft-vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

Az Innoconcept Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Az Innoconcept Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. Az Innoconcept Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelősséggel. Az Innoconcept Kft. kizár minden felelősséget a Játékos által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Játékhoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az Innoconcept Kft-vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a az Innoconcept Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni és az Innoconcept Kft-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami az Innoconcept Kft-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

 1. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
A Szabályzat elérhető https://innoconcept.hu/hu/instagram-jatek-altalanos-palyazati-szabalyzat/ oldalon.
 Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az hello@innoconcept.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel az Instagram profil azonosítóját és a Játék elnevezését.

Kelt: Budapest, 2020. szeptember 1.